โรงเรียนพุทไธสง  เลขที่3 หมู่4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon

 EC

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ABOUT THE EVENT /

ร่วมแสดงความยินดี

กับ นางสาวณัฏฐวิภา  บุญทักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11 ห้องเรียนEC

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมค่ายต่างๆ

กิจกรรม"ค่ายคุณธรรมนำชีวิต" ณ วัดป่าหนองคู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10 และเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกสติทันอารมณ์ รู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเอง และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม"ค่ายสร้างฝันสานสัมพันธ์ชาว EC" และกิจกรรม "ค่าย Leader Ship"

เมื่อวันที่22 - 23 มิถุนายน 2562

            ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

โรงเรียนพุทไธสง  ได้เริ่มดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2556                                                                โดยใช้ชื่อโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Excellence Class : EC) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในรายวิชาหลัก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้               คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศใช้รูปแบบ การสอนเสริมมุ่งหวังเพื่อจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ  ต่อมาในปีการศึกษา 2559  โรงเรียนได้รับการประเมินและได้รับอนุมัติจาก สพม. 32 ให้โรงเรียนพุทไธสง ดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษ และได้เป็นชื่อเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เพื่อเพื่อส่งเสริมงานห้องเรียนพิเศษฯ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ  สามารถผลิตนักเรียนที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเมื่อจบการศึกษาสามารถศึกษาต่อหรือเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะต่างๆ ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมงานห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทไธสงให้สามารถจัดการเรียน          การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

2.  เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มีทักษะและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมประสิทธิภาพตามความสามารถและความถนัด สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง และมีทักษะในชีวิตประจำวัน

 

เป้าหมาย

1) ด้านปริมาณ  

1.1)  ผู้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ชั้น ม.1-6 จำนวน 180  คน

1.2)  ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ใต้ถุนอาคาร 5 จำนวน 1 สำนักงาน

1.3)  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

1.4)  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

 ด้านคุณภาพ

1.1)  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ มีทักษะและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพตามความสามารถและความถนัด สามารถเข้าศึกษาต่อระดับสูงตามเป้าหมายของตน และมีทักษะในชีวิตประจำวัน

1.2)  ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษฯ อำนวยความสะดวก และประสานงานระหว่างนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3) วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน

4. สถานที่ดำเนินงาน

1)  โรงเรียนพุทไธสง 

2)  สถาบันการศึกษาคู่ร่วมพัฒนา หรือร่วม MOU

3)  แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามความกิจกรรมเสริมและพัฒนาศักยภาพ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now